Náš Příběh

Příběh – Farma Piura

Příběh Farmy Piura začíná roku 2005 v Peruánském regionu Piura, kde mateřská společnost DIO-Latina s.r.o. započala spolupráci s tamními farmáři. Zpočátku se jednalo pouze o podporu při farmaření a pomoc při prodeji vypěstovaných plodin. Postupem času však společnost získala možnost nákupu farmářských ploch a také licenci k využití místních vodních zdrojů. Díky těmto příznivým podmínkám tak společnost DIO – Latina s.r.o. mohla začít poskytovat místním zemědělcům také půdu pro obdělávání.

obrazek mesta

Spolupráce nakonec přerostla v založení ryze Peruánské společnosti DIO–Latina SA, ve které vlastní 20 % podíl přímo místní pěstitelé. Cílem této vzniklé kooperace je poskytnutí práce, kvalitního zázemí a odpovídající finanční odměny zemědělcům za jejich vypěstované plodiny. Jedná se o regionální obdobu formy podpory jakou je v celosvětovém měřítku například organizace Fair Trade. Farma Piura pak vznikla jako obchodní značka pro zemědělské produkty, určené pro Váš stůl i do Vaší oblíbené restaurace.

 

Koncept

obrázek lamyCelý tento projekt je koncipován v souladu s mezinárodními standardy ISO 14001:2015, které jasně určují pravidla pro podnikatelskou činnost s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. V současné době je zemědělská situace ve světě v kritickém stavu. Prvním problémem je fakt, že většinu světové zemědělské produkce ovládají nadnárodní společnosti, zaměřující se na tzv. „produktivní“ zemědělství. Produktivním zemědělstvím je myšleno; zaměření na produkci monokulturní plodiny na co největší ploše za použití minimálních nákladů s cílem dosažení nejvyšších výnosů.

To bohužel obnáší používání velkého množství umělých hnojiv, pesticidů, postřiků a dalších toxických látek, škodlivých nejen pro lidský život ale také pro přírodu jako celek. Společnosti tak „zneužijí“ půdu, zcela ji znehodnotí pro další použití, a pokračují ve svém konání jinde. Koncept Farma Piura je zaměřen na zcela organické pěstování a hospodaření s půdou. Vyznáváme filosofii udržitelného zemědělství, prostřednictvím pěstování rozmanitého fondu rostlin, které se navzájem doplňují. Jen rozmanitý ekosystém se může stát přirozeně soběstačným, bez použití chemických postřiků, hnojiv, a dalších produktů chemického průmyslu.

 

GMO Free

Dalším problémem je neekologické a především nepřirozené odvádění vodních toků mimo jejich přírodní koryta. Na jednu stranu je tato voda využívána pro pěstování rostlin určených pro obživu obyvatelstva, na druhou stranu toto nepřirozené odvádění vodních zdrojů vede k vysoušení zemského povrchu, erozím a dalším přírodním katastrofám, což v konečném důsledku vede k daleko větším ztrátám než ziskům a to jak z hlediska obživy, tak z hlediska životního prostředí.

Farma Piura klade velký důraz na přirozeně správné vodohospodářství. Voda, která je odváděna z místního toku, je maximálně efektivně využita tak aby nezůstala žádná nazbyt a jen v takové míře aby to nemělo dopad na životní prostředí. Do budoucna je v plánu vybudování komplexu retenčních nádrží pro udržení dešťové vody. Retenční nádrže jsou soustava vzájemně propojených malých jezírek, které nejen udrží vodu v půdě, ale také dodají celé krajině přirozený ráz. Ušetří se tak mnoho životadárné vody a zároveň bude půdě poskytnuta dostatečná vláha.

V neposlední řadě nadnárodní společnosti zaměřují svou produkci na geneticky modifikované rostliny (GMO), které se zdají být větší, dokonalejší a barevnější. Je to však zdravé a správné? Když dokonalá příroda jde cestou rozmanitosti a nedokonalí lidé tvoří jednu plodinu stejnou jako druhou. Příkladem nesprávnosti může být druhová slabost některých šlechtěných plemen psů, které charakterizuje náchylnost k všemožným nemocem a obtížnost další reprodukce.V posledních letech jsou geneticky modifikované plodiny stále diskutované přesto nevyřešené téma, s nejasnými dopady. Společnost Farma Piura se distancuje od produktů geneticky modifikovaného zemědělství, které by mohly ohrozit Vaše zdraví. Jen přirozeně vypěstované plodiny mohou poskytnout zdravou stravu a plnohodnotný přísun vitamínů, minerálů a jiných lidskému organismu prospěšných živin.